V košíku nemáte žádné produkty.

Součet: 0,00 Kč
0

Ve Vašem seznamu přání nemáte žádné položky.

Obchodní podmínky

Cena zboží

Pokud není uvedeno jinak je udávaná cena koncová prodejní s DPH 21%.

 

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad a dodací (záruční) list. Vyplněný záruční list výrobce (pokud jej zboží obsahuje) je přiložen u zboží.


Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.


Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.


Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
* zboží se již nevyrábí nebo nedodává
* změnila se výrazným způsobem prodejní cena

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).


Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude kupujícímu dán k úhradě rozdíl těchto částek.

 

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.


Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.


Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.


Spotřebitel má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží dle platného § 53, odst. 7 Občanského zákoníku. Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží.


Pokud se tak rozhodne, musí projev vůle o odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Doporučujeme tak učinit nejlépe písemnou formou, která zajišťuje zejména prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší.


Spotřebitel je povinen odevzdat prodávajícímu nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, pokud možno v původním obalu a s veškerým příslušenstvím zpět. Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 30 dnů od účinnosti projevu vůle kupujícího (od doruční odstoupení od smlouvy).


Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží.


Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech:
* na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo se souhlasem kupujícího započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
* na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
* na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
* na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal
* na dodávku novin, periodik a časopisů
* spočívajících ve hře nebo loterii


Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu. Dále doporučujeme sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud doporučené kroky spotřebitel při dodání vadné zásilky učiní, výrazně tak přispěje k rychlému řešení reklamace dodaného zboží a jeho nového dodání. V opačném případě se může spotřebitel vystavit situaci, kdy mu prodávající prokáže, že zboží bylo dodáno v pořádku - tedy nepoškozené, tím ovšem nemůže být jakkoli omezeno právo spotřebitele uplatnit svá práva plynoucí z příslušné kupní smlouvy.


Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá tento kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.

 

Platnost cen zboží

U zboží skladem je cena platná v okamžiku objednání.


U zboží na objednávku se cena může změnit v závislosti na kurzu měn a aktuální dostupnosti na trhu. O případné změně ceny budete informováni e-mailem nebo telefonicky.

 

Doprava - dodání

Zboží je možno si vyzvednout osobně na prodejně nebo jej zasíláme za poplatek zásilkovou službou.


Pokud se jedná o výrazně nadměrné, těžké, nebo jinak přepravně nezvyklé zboží dovolujeme si cenu za dopravné adekvátně navýšit dle ceníku přepravce. O případné změně ceny budete informováni e-mailem nebo telefonicky.

 

Platba

Platbu za zboží při osobním odběru je možno provést hotově nebo přes platební terminál platební kartou.


Za zboží zasílané přepravcem je běžný způsob platby Dobírka. Výjimečně je možno zaplatit předem převodem z účtu. Toto je nutno domluvit telefonicky.

 

Reklamace

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jenž bylo zakoupeno u společnosti Jaroslav Straka s.r.o.. a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.


Ke každému zboží je přikládána faktura (vyjma prodeje na splátky) a případně dodací list, který může sloužit zároveň jako záruční, pokud tento není přiložen přímo od výrobce.


Zákazník bez zbytečného odkladu informuje společnost Jaroslav Straka s.r.o., pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem (dodacím listem) a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný daňový doklad (vyjma prodeje na splátky) a dodací list se sériovými čísly.


Kupující, který není spotřebitelem je povinen tento rozdíl nahlásit ihned, nejpozději do 72 hodin od převzetí zboží. Blíže o převzetí dodaného zboží čtěte v obchodních podmínkách.

 

Záruční podmínky

Není-li na dodacím nebo záručním listě uvedeno jinak, je záruka na dodané zboží 24 měsíců. Pro kupujícího, který je spotřebitelem, platí záruční doba na veškeré spotřební zboží vždy nejméně 24 měsíců. Záruční doba na dodané zboží se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.


Při uplatnění záruky má kupující, který je spotřebitelem:
* jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
* jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
* jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.
* jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.


V případě výměny výrobku v záruční době pokračuje původní záruka.


V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.


Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:
* mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou
* byly-li škody způsobeny třetí stranou
* používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci
* zboží bylo poškozeno živly
* zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
* zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN


Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním (např. snížení kapacity akumulátorů, opotřebení náušníků sluchátek, mechanických částí, zobrazovačů, výbojek dataprojektorů apod.) nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle Občanského zákoníku.


Pokud při reklamaci inkoustové cartridge nejsou trysky přelepeny, bude se při vyřizování takové reklamace k této skutečnosti přihlížet. Nepřelepením dochází ke znehodnocení cartridge a je tak znemožněna identifikace reklamované vady. POZOR!!! Nepřelepujte cartridge lepící páskou (izolepou), použijte buď původní lepící pásek nebo mezi trysky a lepící pásku vložte kousek igelitového sáčku, aby nedošlo k zalepení trysek lepidlem z lepící pásky a tím ke znehodnocení cartridge a zániku záruky.


U tonerů a inkoustových cartridgí doporučujeme před rozbalením původního obalu zkontrolovat typ cartridge s typem uvedeným v manuálu k tiskárně, nesouhlasí-li, bude cartridge vyměněna pouze nerozbalená v originálním obalu. To neplatí, pokud bude chyba na straně prodávajícího, který dodá zboží v rozporu s potvrzenou objednávkou kupujícího.


V záruční době přesahující délku záruční doby stanovenou Občanským zákoníkem (zákonná záruční doba), nelze žádat výměnu výrobku nebo uplatnit odstoupení od kupní smlouvy.


Reklamační podmínky

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době, je místem uplatnění reklamace autorizované servisní středisko uvedené v záručním nebo dodacím listě. Není-li autorizované servisní středisko uvedeno, je místem uplatnění reklamace provozovna firmy Jaroslav Straka s.r.o.. To platí také v případě, kdy je kupujícím spotřebitel a servisní středisko není v místě, které je v místě provozovny prodávajícího nebo v místě pro kupujícího, bližším.


Zákazník může uplatnit reklamaci doručením zboží poštou nebo osobně na adresu:
Klíčnictví TESCO
Prodloužená 807
720 00 Ostrava - Hrabová


K reklamovanému zboží prosím přiložte:
* kopii dodacího a záručního listu
* záruční list výrobce, byl-li se zbožím dodán
* přesný popis závad a jejich projevů, byla-li reklamace zaslána poštou


Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady firmy Jaroslav Straka s.r.o.


Prodávající vždy zajistí vyhotovení písemného protokolu o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.


O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak.


Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 

Dopravní podmínky


Při převzetí zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice, atd.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.


Neúplnou nebo poškozenou zásilku je doporučeno bez zbytečného odkladu telefonicky oznámit prodávajícímu na telefonu 608 82 22 20 a sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu.


Skrytou vadu zásilky je kupujícímu, který je spotřebitelem, doporučeno oznámit dopravci bez zbytečného odkladu a vyžádat si sepsání zápisu o škodě.


Dopravce má právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztráty zásilky. Z těchto důvodů doporučujeme kupujícímu s poškozenou zásilkou nemanipulovat a zachovat i obal, ve kterém mu byla poškozená zásilka doručena.


Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky dle výše uvedeného postupu, nejpozději do tří dnů od převzetí zboží. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.

 

Vrácení zboží

Nepoškozené a nepoužité zboží můžete vrátit zpět do 14i dnů od koupě buď osobně nebo poštou na adresu provozovny. Pokud upřednostňujete zaslání zboží akceptujeme pouze klasickou zásilku kterou poté proplatíme na Váš účet - balíky na dobírku nepřijímáme!